TOP > 現代版!ことわざ60選 > 50音順

ことわざ60選Kaiinu ni tewo kamareru Kazega hukeba okeyaga moukaru Katte kabutono owo shimeyo Kabeni meari shoujini mimiari
Kareki mo yama no nigiwai Kiji mo nakazu ba utaremai Gyohuno ri Kenen no naka
Konya no shirobakama Koketuni irazunba kojiwo ezus


TOPTo the top of this pageSitemap